גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  מילים קָשות
חלק 4 - פרק 3
מילון
מה העניין
 
מה זה תוּפּ?

בלשית

אתֶם קוֹראים סיפּוּר.
ישׁ מילה שאתֶם לא מבינים.
היא מַפריעה לכֶם.
הַאם אפשָׁר לָדעת פּירוּש של
מילה קשָׁה בּלי לשׁאוֹל את
המוֹרה ובלי להסתַכֵּל בּמילון?
אפשָׁר!! בעֶזרת שְאר הקֶטע שאתֶם קוראים!
אתֶם תקראוּ את הקֶטע, וּבעֶזרתוֹ תָבינוּ את פּירוּש המילה הקשָׁה.

דוגמה: הנֵה מילה בַּשׂפָה הפַּרסית: תוּפּ.
אתֶם לא יוֹדעים מה פּירוּש המילה, נכוֹן?
מיָד תֵדעוּ.
נכתוֹב כּמה משׁפָּטים וּבָהם המילה תוּפּ. בעֶזרת המשׁפָּטים תָבינוּ
את פּירוּש המילה תוּפּ.

 1. הנֵה המשׁפָּט הראשׁוֹן: אבּא שׁל גדי קָנה לוֹ תוּפּ.
  אז מה זה תוּפּ? זה משֶׁהוּ שׁאפשָׁר לקנוֹת: אוּלי בֶּגד, אוּלי נעלַיים, אוּלי מַכשיר כּתיבה...
 2. עַכשָׁיו נוֹסיף עוֹד משׁפָּט, וּלאחַר שׁתִקרֵאו אותו, תֵדעוּ עוֹד משׁהוּ שׁיעזוֹר לכֶם להָבין את פּירוּש המילה:
  הנֵה המשׁפָּט: גדי ישַׂחק היוֹם בתוּפּ שׁלוֹ.
  אז תוּפּ זה משֶׁהוּ שׁמשַׂחקים בּוֹ: אוּלי רכֶּבת חשׁמלית, אוּלי לֶגוֹ, אוּלי לוֹטוֹ...
 3. עַכשָׁיו נוֹסיף עוֹד משׁפָּט, ואז נָבין עוֹד יוֹתר טוֹב מה זה תוּפּ.
  הנֵה המשׁפָּט: התוּפּ הקוֹדם שׁלוֹ התפּוֹצץ.
  אז כּנראֶה תוּפּ הוּא כדוּר או בלון, כי כדוּר וּבלוֹן יכוֹלים להתפּוֹצץ (רכֶּבת חשׁמלית או לֶגו... לא מתפּוֹצצים).
 4. הנֵה עוֹד משׁפָּט: גדי כּבר הוֹדיע לחבֵריו, שׁיבוֹאו לַמגרָשׁ לשׂחֵק בתוּפּ שׁלוֹ.
  עַכשָׁיו אתֶם בּטוּחים: תוּפּ הוּא כדוּר.

הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס